Nginx webserver 1 bài giảng
Cài đặt và cấu hình Wordpress CMS trên hosting VPS Linux...
  • VPS Linux Hosting
  • Đã xét duyệt
  • 2:00:00 giờ
  • Thời hạn hướng dẫn: 1 tháng
  • Kĩ năng liên quan: Bảo mật Linux/Unix | Bảo mật SSL(https) | Cài đặt, fix lỗi phần mềm | Database (mysql) | Hosting, Domain | HĐH - Linux | Nginx webserver | Php - CMS Wordpress
699.000đ/tháng đầu tiên
799.000đ/tháng