ID Vị trí server Nhà cung cấp Đã kiểm duyệt
18 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Chicago)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/18"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503391190.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
14 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Pháp</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/14"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503372117.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
24 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Silicon Valley)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/24"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503393831.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
20 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Dallas)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/20"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503391667.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
21 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Atlanta)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/21"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503391875.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
32 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Cananda(Toranto)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/32"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503412831.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
25 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(New York)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/25"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503394011.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
9 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-51%(Miễn phí cài đặt Website)</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Hà Lan</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/9"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1496374020.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> A2 HOSTING
29 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Đức</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/29"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503409195.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
22 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Seattle)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/22"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503392626.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
17 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Úc</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/17"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503389985.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
7 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-51%(Miễn phí cài đặt Website)</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/7"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1496373899.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> A2 HOSTING
31 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(San Francisco)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/31"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503412575.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
26 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Singapo</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/26"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503399148.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
16 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Hà Lan</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/16"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503389489.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
11 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Singapo</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/11"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503328173.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
8 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-51%(Miễn phí cài đặt Website)</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Singapo</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/8"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1496372567.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> A2 HOSTING
19 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Los Angeles)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/19"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503391444.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
12 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Nhật Bản</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/12"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503361886.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
27 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Anh</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/27"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503408439.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
30 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(New York)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/30"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503409531.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
23 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Mỹ(Miami)</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/23"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503393424.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
13 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Anh</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/13"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503371315.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
28 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-10$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Hà Lan</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/28"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503408821.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Digital Ocean
15 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >-3$ + Miễn phí cài đặt Website</span> 8 <span class="badge p-10" style="font-size: large;">Đức</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-linux/15"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1503372422.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> Vultr
ID Thứ tự Vị trí server Nhà cung cấp Đã kiểm duyệt Đang giảm giá
10 <span class="badge bgm-orange" style="font-size: large;" >66%</span> 8 1 <span class="badge p-5">Mỹ</span> <a href="/goc-dich-vu/tat-ca-dich-vu-hosting-window/10"> <img class="img-responsive" src="/media/1/logo_hosting_1496375473.png" height="120" width="120" style="max-width:120px;max-height:120px"/> </a> A2 HOSTING